Refund policy

Prosimy o przemyślane zakupy świec. Jesteśmy manufakturą i każdy etap tworzenia naszych produktów jest ręczny. Świece zalewane są dopiero po zamówieniu przez klienta wybranym zapachem i traktujemy je jako produkt personalizowany nie podlegający zwrotom.  

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór został zawarty na końcu niniejszego regulaminu, w terminie wskazanym w ustawie, to jest w czasie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia Towaru do dnia jego zwrotu. Dla uniknięcia wszelkich niejasności za dzień zwrotu uznaje się dostarczenie zwrotne Towaru do Sprzedającego, wliczając w to czas przesyłki, zgodnie z wymogiem ustawy.
Do zachowania wymaganego ustawą warunku stanu niezmienionego Towaru i uniknięcia wszelkich sporów Sprzedawca zaleca przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy zdjęcia towaru w stanie nienaruszonym w chwili jego nadania zwrotnego, co nie stanowi warunku koniecznego odstąpienia od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. 

Koszty odesłania towaru pokrywa kupujący, a w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych na nasz koszt. 

4. Zwrot środków za towar, z wyłączeniem kosztów wysyłki, nastapi nie póżniej niż do 14 dni po otrzymaniu zwrotu towaru.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres 
inka@kyukadesign.com tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ewelina Pyda Consulting , 02-855 Milanówek, ul.Piłsudskiego 28B.

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

....................................................................................................................................................................................................................................


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów):
.......................................................................................................................................…

Nr tel. Konsumenta (-ów):
..........................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


WZÓR FORMULARZA REKLAMOWEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres 
inka@kyukadesign.com lub pocztą tradycyjną na adres Ewelina Pyda Consulting , 02-855 Milanówek, ul.Piłsudskiego 28B).

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o 
zgłoszeniu niezgodności z umową otrzymanego Towaru (*)

Niezgodność polega na :
........................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………...


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-
ów):
..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów):
.......................................................................................................................................…

Nr tel. Konsumenta (-ów):
..........................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


I