Terms of service

Terms of service

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sprzedającego, umieszczonego pod adresem sieci internet www.kyukadesign.com, prowadzonym przez Ewelina Pyda Consulting, NIP 717 170 20 66, REGON 145891481 z adresem do korespondencji: 05-822 Milanówek, ul. Piłsudskiego 28B, posługującego się adresem poczty elektronicznej email: inka@kyukadesign.com 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulacją, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.) .

2. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowymzawierając tą drogą umowę ze Sprzedającym, w celu niepowiązanym prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kyukadesign.com.

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kyukadesign.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

10. Wyprzedaż lub Promocja – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego , zawarta z wykorzystaniem Kodu Rabatowego.

11. Kod Rabatowy – sekwencja znaków wskazana przez Sprzedającego, zmieniająca cenę sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, na warunkach, w zakresie i w czasie każdorazowo przez niego wskazanym. Kody Rabatowe dotyczą jedynie Towarów wskazanych przez Sprzedającego.

12. Dostawca Przesyłki – podmiot świadczący usługi dostawy Towaru do Klienta w imieniu Sprzedającego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Towaru za pośrednictwem firm kurierskich lub pocztowych, realizujących dostawę poprzez dowóz Towaru pod wskazany adres lub do paczkomatu lub punktu odbioru przesyłek, w tym punktów sieci handlowych.

13. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w tym osoba prawna lub jednostka organizacyjna.


§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kyukadesign.com 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zarówno poprzez urządzenia stacjonarne jak i mobilne.

4. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość prowadzenia sprzedaży towarów w formie Wyprzedaży lub Promocji, po obniżonej cenie, także z niewielkimi defektami, o czym jednoznacznie poinformuje Klientów w warunkach Wyprzedaży. Towary zostały legalnie wyprodukowane w Polsce i wprowadzone na rynek i są wolne od wad prawnych.

5. Sprzedawca określa wymogi niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy. W celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować :

  • aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet,

  • urządzeniem umożliwiającym kontakt telefoniczny ze Sprzedającym oraz z Dostawcą Przesyłki a także jej śledzenie. Dla uniknięcia wszelkich niejasności, poprzez urządzenie umożliwiające kontakt rozumie się urządzenie posiadające własny numer telefoniczny, pod którym możliwy jest bezpośredni kontakt zwrotny z Klientem, bez konieczności przekierowania rozmowy lub jej przełączenia.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, naruszających dobra osobiste lub uważanych powszechnie za obraźliwe.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny obejmują koszty wysyłki w granicach terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową oraz telefonicznie.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail oraz dokona płatności.

5. W wypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W tym wypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem w celu uzupełnienia danych lub prawidłowego przeprowadzenia procedury zakupowej.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Sposób przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient może skorzystać z opcji zapamiętania danych lub utworzyć profil, podając login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą .


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia lub porzuceniu zamówienia, w ciągu 24 h od jego złożenia lub rozpoczęcia transakcji. Dotyczy to w szczególności zdarzeń uniemożliwiających dokonanie wysyłki lub mogących ją opóźnić.

2. Realizacja Zamówienia dla produktów dostępnych odbywa się w czasie do 5 dni roboczych i nie zawiera czasu dostawy Towaru. Dostawa Towaru realizowana jest w formule paczek priorytetowych, zazwyczaj w czasie do 48 h od daty nadania, w dni robocze. Sprzedający zastrzega jednak, że czas realizacji dostawy Towaru jest zależny od Dostawców Przesyłek, wyspecjalizowanych firm kurierskich lub pocztowych i nie jest zależny od Sprzedawcy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji losowych. Zarówno realizacja Zamówienia jak i Dostawa Towaru mogą ulec wydłużeniu wskutek wystąpienia Siły Wyższej, w szczególności w wyniku wystąpienia zjawisk atmosferycznych, geologicznych lub społecznych mających wpływ na czas realizacji, w tym ulew, powodzi, pożarów, obfitych deszczy, huraganów, trąb powietrznych, uderzenia pioruna, obfitych opadów śniegu, gradu, lawin, w wyniku połamania drzew, osuwisk i trzęsień ziemi, a w wypadku wydarzeń natury społecznej: strajków, protestów, pochodów, demonstracji, zamieszek, wojen etc.

3. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku
bankowym sklepu, co oznacza jeden do dwóch dni.

4. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej koszty dostawy są ujęte w cenie Towaru.

5. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji i wynosi do 5 dni roboczych.

§ 5 Płatności

1. Polskie przelewy w tym BLIK są obsługiwane przez ,,Polskie ePłatnosci" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej "Paylane" sp. z o.o.) adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. 
Płatności kartą kredytową są obsługiwane przez Stripe, Inc.  z siedzibą San Francisco, Stany Zjednoczone, pod adresem: w 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States.

2. W związku z obsługą Sklepu Internetowego poprzez międzynarodową platformę Shopify Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub czasowego lub całkowitego zawieszenia bądź rezygnacji z wybranych form płatności.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór został zawarty na końcu niniejszego regulaminu, w terminie wskazanym w ustawie, to jest w czasie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia Towaru do dnia jego zwrotu. Dla uniknięcia wszelkich niejasności za dzień zwrotu uznaje się dostarczenie zwrotne Towaru do Sprzedającego, wliczając w to czas przesyłki, zgodnie z wymogiem ustawy.
Do zachowania wymaganego ustawą warunku stanu niezmienionego Towaru i uniknięcia wszelkich sporów Sprzedawca zaleca przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy zdjęcia towaru w stanie nienaruszonym w chwili jego nadania zwrotnego, co nie stanowi warunku koniecznego odstąpienia od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) .

2. Zgodnie z ustawą Klient traci uprawnienia określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu należy wysłać zawiadomienie przed jego upływem. Do stwierdzenia niezgodności Sprzedawca wymaga zwrotu Towaru.

3. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedającego a zwrotów Towaru na adres 02-855 Milanówek, ul. Piłsudskiego 28B.

4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na końcu niniejszego regulaminu.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe zbierane przez Ewelina Pyda Consulting za pośrednictwem strony internetowej www.kyukadesign.com są realizowane z zastosowaniem platformy do budowy sklepów internetowych Shopify i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za ich gromadzenie, przetwarzanie i dostawę zakupionych towarów, w tym wymienionych w niniejszej umowie jako Dostawca Przesyłki. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Realizacja zakupu” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez ich edycję, zaś Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres inka@kyukadesign.com

3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

§ 10 Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na żądanie Klienta.

§ 11 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Klienci, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych kontaktowych po realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Wysyłaj do mnie e-maile z nowościami i ofertami „ zostaną zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient ma prawo do usunięcia akceptacji warunków regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu a w wypadku gdyby ich realizacja nie była możliwa, Klientowi zostanie poproszony o akceptację nowego regulaminu lub będzie mu przysługiwała możliwość odstąpienia od umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) .

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.) .

 

Prosimy o przemyślane zakupy świec. Jesteśmy manufakturą i każdy etap tworzenia naszych produktów jest ręczny. Świece zalewane są dopiero po zamówieniu przez klienta wybranym zapachem i traktujemy je jako produkt personalizowany nie podlegający zwrotom.  

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór został zawarty na końcu niniejszego regulaminu, w terminie wskazanym w ustawie, to jest w czasie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia dostarczenia Towaru do dnia jego zwrotu. Dla uniknięcia wszelkich niejasności za dzień zwrotu uznaje się dostarczenie zwrotne Towaru do Sprzedającego, wliczając w to czas przesyłki, zgodnie z wymogiem ustawy.
Do zachowania wymaganego ustawą warunku stanu niezmienionego Towaru i uniknięcia wszelkich sporów Sprzedawca zaleca przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy zdjęcia towaru w stanie nienaruszonym w chwili jego nadania zwrotnego, co nie stanowi warunku koniecznego odstąpienia od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. 

Koszty odesłania towaru pokrywa kupujący, a w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych na nasz koszt. 

4. Zwrot środków za towar, z wyłączeniem kosztów wysyłki, nastąpi nie później niż do 14 dni po otrzymaniu zwrotu towaru.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres 
inka@kyukadesign.com tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ewelina Pyda Consulting , 02-855 Milanówek, ul.Piłsudskiego 28B.

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

....................................................................................................................................................................................................................................


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów):
.......................................................................................................................................…

Nr tel. Konsumenta (-ów):
..........................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


WZÓR FORMULARZA REKLAMOWEGO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres 
inka@kyukadesign.com lub pocztą tradycyjną na adres Ewelina Pyda Consulting , 02-855 Milanówek, ul.Piłsudskiego 28B).

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o 
zgłoszeniu niezgodności z umową otrzymanego Towaru (*)

Niezgodność polega na :
........................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………...


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-
ów):
..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów):
.......................................................................................................................................…

Nr tel. Konsumenta (-ów):
..........................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.